Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Thông cáo báo chí về việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm

18:50, 20/10/2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm

-----

Ngày 19/10/2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, họp kỳ thứ 12 để xem xét, thực hiện quy trình kỷ luật đối với Chi ủy chi bộ Ban Dân tộc tỉnh, 10 đảng viên là cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, quản lý và công chức Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh và 01 đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy. Căn cứ Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; quán triệt thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền thi hành kỷ luật Đảng được quy định tại Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kiểm tra, giải quyết tố cáo, xem xét, thi hành kỷ luật trong Đảng. Dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu kín) quyết định hình thức kỷ luật đối với từng tổ chức đảng và đảng viên, cụ thể như sau:

1. Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Chi ủy Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, do đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, vi phạm quy chế làm việc của chi bộ trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án số 2086 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 – 2025; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để một số cá nhân lợi dụng làm trái chủ trương, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh gây thất thoát nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của Đề án; triển khai thực hiện không nghiêm túc Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về khắc phục những sai phạm đã chỉ ra qua thanh tra việc triển khai thực hiện Đề án 2086 của Chính phủ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trong chi bộ, cơ quan để nhiều cán bộ là đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng gây hậu quả nghiêm trọng.

2. Quyết định thi hành kỷ luật đối với các cán bộ, đảng viên sau:

2.1. Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ Đảng đối với 02 đồng chí: Bế Thị Kim Hưng, Chi ủy viên chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, Trưởng phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh và Đặng Đoàn Phong, đảng viên, Phó Chánh Văn phòng, Ban Dân tộc tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, về các khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng trong chấp hành, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; thiếu trách nhiệm trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện không đúng, không đầy đủ Kế hoạch của Ban Dân tộc tỉnh về triển khai thực hiện các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và nội dụng Đề án số 2086, vi phạm Luật Kế toán năm 2015, gây thất thoát nguồn vốn đầu tư của Nhà nước với số lượng lớn, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả, mục tiêu của đề án; chưa gương mẫu trong trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, cấp ủy viên (đối với đồng chí Hưng); vi phạm tiêu chuẩn đảng viên.

2.2. Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với 6 đồng chí thuộc chi bộ Ban dân tộc tỉnh, gồm:

1) Hoàng Đức Tiến, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020: Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tham mưu ban hành và ký ban hành một số văn bản triển khai thực hiện đề án trái với đề án 2086 của Chính phủ và quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án số 2086 của Chính phủ gây thất thoát tiền vốn, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của Nhà nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với cương vị là Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí cùng phải chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Chi ủy chi bộ ban Dân tộc tỉnh, trách nhiệm là đại diện chủ đầu tư và những vi phạm của cán bộ, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đề án 2086 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2) Đồng chí Hoàng Xuân Đẹp, Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025: Với những cương vị được giao đồng chí đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu quyết liệt, không sâu sát, không thường xuyên kiểm tra, giám sát các nội dung của Đề án được giao; không nghiêm túc trong phê bình và tự phê bình; không thực hiện đúng trách nhiệm, thẩm quyền để cán bộ dưới quyền tham mưu, thực hiện nội dung đề án không theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt gây thất thoát nguồn vốn và hiệu quả đầu tư của Nhà nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu cho Trưởng ban, kiểm tra, giám sát cán bộ cấp dưới triển khai một số nội dung của đề án, dẫn đến vi phạm pháp luật, quy trình, thủ tục về mua bán hàng hóa tập trung, mua bán hàng hóa không có hóa đơn, khai man chứng từ để thanh, quyết toán gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Với vai trò là Chi ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Chi ủy Chi bộ, Cơ quan và cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện Đề án số 2086.

3) Đồng chí Ma Công Mạch, đảng viên, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh: Đồng chí có những vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; triển khai thực hiện không đúng, không đầy đủ nội dung Kế hoạch của Ban Dân tộc tỉnh thực hiện Đề án 2086 của Chính phủ và các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, dẫn đến gây thất thoát, thiệt hại về kinh tế của các hộ gia đình là đối tượng hưởng lợi của Đề án; ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả, tính nhân văn của đề án hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn tỉnh.

4) Đồng chí Phạm Văn Đông, đảng viên, chuyên viên Phòng Thanh tra, Ban Dân tộc tỉnh: Đồng chí đã có những vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; không chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên; thiếu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện một số nội dung của đề án được giao, thực hiện không đúng, không đầy đủ quy trình, thủ tục trong việc mua, cấp phát, bàn giao vật tư, thiết bị, hàng hóa cho các thôn, các hộ dân được hưởng thụ từ đề án, vi phạm Luật đấu thầu năm 2013 và các quy định của pháp luật, gây thất thu thuế cho nhà nước, thiệt hại về kinh tế của một số hộ dân, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả, mục tiêu của Đề án 2086 của Chính phủ thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

5) Đồng chí Vũ Thị Bình Minh, đảng viên, chuyên viên, Ban Dân tộc tỉnh: Đồng chí đã có những vi phạm nghiêm trọng trong việc chấp hành nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; thực hiện không đúng, không đầy đủ nội dung Kế hoạch của Ban Dân tộc tỉnh về triển khai thực hiện Đề án số 2086 của Chính phủ và các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, dẫn đến gây thất thoát nguồn vốn đầu tư của Nhà nước.

6) Đồng chí Phạm Quang Huy, đảng viên, kế toán, Ban Dân tộc tỉnh: Đồng chí đã có những vi phạm nghiêm trọng trong việc chấp hành nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; với vai trò là kế toán của đơn vị đồng chí không làm hết trách nhiệm, nhiệm vụ được giao trong việc tham mưu, hướng dẫn giải ngân nguồn kinh phí, kiểm soát chứng từ chi thanh, quyết toán dẫn đến để nhiều cán bộ, đảng viên  vi phạm; không kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Ban chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật trong việc mua, cung ứng trang thiết bị, hàng hóa theo Đề án 2086 bằng hình thức chào hàng cạnh tranh; vi phạm luật kế toán; không tham mưu thực hiện nghiêm túc Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh về khắc phục những sai phạm sau thanh tra.

2.3. Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 02 đồng chí là cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ Ban dân tộc tỉnh, gồm:

1) Đồng chí Trần Quốc Tuấn, đảng viên, Phó Chánh thanh tra, Ban Dân tộc tỉnh: Đồng chí đã vi phạm nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu xây dựng dự thảo các văn bản triển khai thực hiện Đề án số 2086 trình lãnh đạo ban, ký, ban hành có một số nội dung không đúng, hướng dẫn không rõ ràng, đầy đủ để triển khai đề án của Chính phủ, quyết định  của Ủy ban hân dân tỉnh; thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát thường xuyên các đơn vị tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công trong việc triển khai, thực hiện một số công trình xây dựng, dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng công trình thi công.

2) Đồng chí Đặng Đình Nhiêu, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025: Với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban, đồng chí đã thiếu trách nhiệm trong công tác tham mưu, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ và nội dung đề án 2086 được giao: Không kịp thời tham mưu cho Chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng, không tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đã được thanh tra chỉ ra; không nghiêm túc trong phê bình và tự phê bình; không thực hiện đúng trách nhiệm, thẩm quyền để cán bộ dưới quyền tham mưu, thực hiện không đúng kế hoạch đã được cấp trên phê duyệt gây thất thoát tiền, vốn đầu tư của Nhà nước, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả Đề án. Với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Chi ủy Chi bộ, Cơ quan và cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện Đề án số 2086.

2.4. Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Triệu Là Pham, đảng viên, Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, do có những khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2021 của Ban Bí thư, Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm, tổ chức tảo hôn cho con gái, vi phạm Luật hôn nhân và gia đình. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trân trọng thông báo./.

 

 

 


Ý kiến bạn đọc